ประวัติ มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่

มูลนิธิ รพ.หาดใหญ่ จัดตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 ในขณะนั้น มี นพ.จำลอง บ่อเกิด เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ท่านเห็นว่า โรงพยาบาลหาดใหญ่ต้องรับภาระผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย ซึ่งไม่มีเงินจ่ายค่ายาและค่ารักษาพยาบาล ทางโรงพยาบาลต้องนำเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยยากไร้ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้หารือกับ ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร เมื่อได้ทราบถึงภาระที่หนักของโรงพยาบาลหาดใหญ่ จึงได้เสนอได้จัดตั้งมูลนิธิของโรงพยาบาลขึ้น โดยแสดงความจำนง บริจาคเงิน 100,000 บาท เป็นทุนเริ่มแรก เพื่อนำดอกผลที่ได้รับมาใช้สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการศึกษาค้นคว้า วิจัย ของแพทย์ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อลดภาระผู้ป่วยยากไร้ และ ให้เป็นรางวัลตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยวัตถุประสงค์

มูลนิธิ รพ.หาดใหญ่ จัดตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่
1. เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชนที่มีรายได้น้อย
2. เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่
3. เพื่อเป็นทุนในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่
4. เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ในการสร้างสาธารณะประโยชน์
5. เพื่อเป็นทุนส่งเสริมและให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดีเด่นของโรงพยาบาลหาดใหญ่
6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดมูลนิธิ รพ.หาดใหญ่ มีการช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก

มูลนิธิ รพ.หาดใหญ่ ได้จัดสรรดอกผลสำหรับช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก เช่น บริจาคช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลน/บริจาคเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน/ บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทั่วประเทศ/โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริจาคให้กับมูลนิธิและองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเป็นทุนส่งเสริมและให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

TOP