ประวัติภาควิชา

วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันผลิตแพทย์ออร์โธปิดิกส์ชั้นนำที่มีคุณภาพเป็นเลิศเพื่อระบบสุขภาพของประเทศ และมุ่งสู่ระดับสากล”
พันธกิจ
1. มีความมุ่งมั่นในการจัดการฝึกอบรมผู้ชำนาญการสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ที่สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมที่เป็นความต้องการของชุมชน และระบบบริการสุขภาพของประเทศ 2. มีทักษะในการแสวงหาและพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 3. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการสื่อสาร การปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ การปฏิบัติงานเป็นทีม 4. รู้จักข้อจำกัดความสามารถของระบบสุขภาพ และเศรษฐานะของสถาบัน โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 5. มีความสามารถในการทำวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นแบบอย่าง 6. มีประสบการณ์การเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ และผู้ป่วยด้านกระดูกสันหลัง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม
1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 2. ความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and Skills) 3. การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Improvement) 4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบสุขภาพ โดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่ 12 และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณะสุขระดับต่างๆ ได้ (System-based Practice)
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลหาดใหญ่สำนักงานตั้งอยู่ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยในมีจำนวนเตียงที่ให้บริการผู้ป่วยสามัญ 48 เตียง ห้องพิเศษจำนวน 12 ห้อง อัตราครองเตียง 130% เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขา spine รวมทั้งแพทย์เพิ่มพูนทักษะและนักศึกษาแพทย์ มีภารกิจหลักด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ด้านออร์โธ-ปิดิกส์ในเขตจังหวัดสงขลา (รวมโรงพยาบาลสงขลา) และรับดูแลผู้ป่วยส่งต่อจาก 6 จังหวัดใกล้เคียง คือ สตูล , พัทลุง , ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส ตรัง
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2502 พร้อมกับการก่อตั้งโรงพยาบาลหาดใหญ่โดยมี นพ.กำธร เจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยในท้องถิ่น เขตอำเภอหาดใหญ่ ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องเดินทางไปรับการรักษาที่อำเภอเมืองสงขลา โดยในระยะเริ่มแรกผู้ป่วยทางด้านออร์โธปิดิกส์ ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ อยู่ในการดูแลรักษาของแพทย์ทั่วไป
ต่อมาปี พ.ศ.2510 อำเภอหาดใหญ่ ได้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางการคมนาคม , ศูนย์กลางทางการค้าเนื่องจากมีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย,เป็นศูนย์กลางการศึกษา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และศูนย์กลางทางการแพทย์ (คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย- สงขลานครินทร์) โรงพยาบาลหาดใหญ่เริ่มมีแพทย์เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา โดยสาขาออร์โธปิดิกส์ มีแพทย์จบอเมริกันบอร์ดมาปฏิบัติงาน ทำให้โรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการรักษาผู้ป่วยออร์-โธปิดิกส์ ในภาคใต้ในขณะนั้นอย่างแท้จริง
ปี พ.ศ.2518-พ.ศ.2519 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับนักศึกษาแพทย์เป็นรุ่นแรกแต่ยังไม่มีโรงพยาบาลรองรับการฝึก ดังนั้นจึงมาใช้สถานที่ฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยมี นพ.จำลอง บ่อเกิด เป็นผู้อำนวยการในขณะนั้น ท่านได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้อาจารย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยทำงานร่วมกับแพทย์ประจำของโรงพยาบาลหาดใหญ่ ทั้งการให้บริการและการเรียน-การสอน ควบคู่กันไป
ปี พ.ศ.2525 ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ย้ายกลับไปฝึกปฏิบัติที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยของตัวเองที่เริ่มสร้างเสร็จแล้ว โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยด้านออร์โธปิดิกส์อย่างเต็มที่อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้วางโครงสร้างใหม่ให้ออร์โธปิดิกส์ แยกตัวออกมาจากกลุ่มงานศัลยกรรมทั่วไปอย่างเป็นทางการ โดยมี นพ.ไพโรจน์ วราชิต เป็นหัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ คนแรก และได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหาดใหญ่ มาตลอดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งต่อมาโรงพยาบาลหาดใหญ่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์มาปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เช่น นพ.อำนาจ มีสัทธรรม , นพ.ศตพงษ์ พิสุทธิ์ธนกาญจน์ , นพ.ประดิษฐ์ แท่นธรรมโรจน์ และ นพ.สุรสิทธิ์ปานมณี และได้ช่วยกันพัฒนากลุ่มงานฯ ขึ้นมาเป็นลำดับจนเป็นสถาบันการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนยุ่งยากทางออร์-โธปิดิกส์ในเขต 12 (สงขลา , สตูล , พัทลุง , ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส ตรัง)

การก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขา ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลหาดใหญ่
ปี พ.ศ.2542 ทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ทำโครงการผลิตแพทย์ เพื่อชนบทของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการรับนักศึกษาแพทย์เป็นของตนเองปีละ 20 คนในช่วงแรกและ 30-40 คนในช่วงต่อมา ทำให้การเรียน-การสอนโดยแพทย์ประจำของโรงพยาบาลหาดใหญ่ และใช้ข้อสอบคุณภาพเดียวกันกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และรับปริญญาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อจบการศึกษา
ปี พ.ศ.2545 ทางกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลหาดใหญ่ เริ่มรับแพทย์ใช้ทุน (แพทย์ใช้ทุนประจำกลุ่มงานซึ่งปฏิบัติงานในกลุ่มงาน เป็นเวลา 3 ปี) เมื่อจบแล้ว แพทย์ส่วนใหญ่ก็มักจะเรียนต่อเป็นแพทย์ประจำบ้านตามสถาบันต่าง ๆ เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของแพทย์น้อง ๆ ที่จะได้ลดเวลาการฝึกอบรมลง และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อีกทั้งเพิ่มคุณภาพบริการและวิชาการต่อผู้ป่วย จึงได้ดำเนินขออนุมัติเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขา ออร์โธ-ปิดิกส์ และได้รับอนุมัติในปี พ.ศ.2551 ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จาก นพ.กมล วีระประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ในขณะนั้นและนพ.ไพโรจน์ วราชิต รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

หน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตั้งขึ้นด้วยความริเริ่มของ นายพ่วง สุวรรณรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นายโกเมศ อินทวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองหาดใหญ่ ในขณะนั้น ปี พ.ศ.2500 ในการก่อสร้างครั้งแรก เทศบาลเมืองหาดใหญ่ ได้มอบที่ดินให้มีเนื้อที่เพียง 13 ไร่เศษ และกระทำพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2501 โดยก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก และอาคารผู้ป่วยในแบบทรงไทย 2 หลัง หลังจากได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จก็ได้ทำพิธีเปิดโดยฯพณฯจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2502 โดยมีนายแพทย์กำธร เจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก

ปี พ.ศ. 2507 ได้ก่อสร้างตึกผู้ป่วยในแบบทรงไทย 2 ชั้น ขนาด 75 เตียง
ปี พ.ศ. 2510 ได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยศัลยกรรม สูติกรรมและเด็ก เป็นอาคาร 4 ชั้น และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2511 แต่ไม่สามารถเปิดรับผู้ป่วยได้ เพราะขาดงบประมาณในการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์อื่นๆ นายแพทย์จำลอง บ่อเกิด จึงได้ขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 (ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 6) ในปัจจุบัน จัดรายงานทางโทรทัศน์เพื่อหาทุนสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า คหบดี และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเงินบริจาคสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ 1 ล้านบาทเศษ จึงทำให้อาคารผู้ป่วยศัลยกรรม สูติกรรมและเด็ก เปิดรับผู้ป่วยได้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2513 กระทำพิธีเปิดโดย ฯพณฯพลเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น และได้รับบริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายในขนาด 100 เลขหมาย พร้อมทั้งจัดตั้งเสร็จเป็นจำนวนเงิน 216,450 บาท
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้เปิดรับคนไข้ในวันที่ 24 มิถุนายน 2502 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาเนื่องจากการเจริญเติบโตของชุมชนในอำเภอหาดใหญ่ได้ขยายไปโดยรวดเร็ว รวมทั้งมีผู้ป่วยเจ็บไข้ในท้องที่และจังหวัดใกล้เคียงมารับบริการเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างต่างๆมีจำกัด ไม่สามารถขยายการก่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อรองรับการใช้บริการได้ทั่วถึง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2513 จึงได้เสนอต่อกรมการแพทย์ ขอทำการจัดหาที่ดินเพิ่มเติมออกไปทางถนนรัถการ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อผืนเดียวกันและเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลแห่งใหม่ในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2513 ได้มีการแต่งตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 202 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2515 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ นายจำลอง บ่อเกิด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาและนายอำเภอหาดใหญ่ ในขณะนั้นเป็นกรรมการ
ปี พ.ศ. 2516 ดำเนินการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่ดินทั้งสิ้น 19 ไร่ 44 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ซึ่งรวมสมทบที่ดินของเดิมประมาณ 33 ไร่
ปี พ.ศ. 2522-2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น และอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 700 เตียง
ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารบรรยายทางวิชาการ 4 ชั้น
ในเดือน กุมภาพันธ์ 2526 โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ย้ายผู้ป่วยจากอาคารเดิมมาอยู่อาคารใหม่ที่ตั้ง ถนนรัถการ ในปัจจุบันนี้ และได้กระทำพิธีเปิดอาคารทั้ง 2 หลัง โดย ฯพณฯท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2526
ปี พ.ศ. 2538 ได้งบประมาณผูกพันก่อสร้างอาคารเรียน หอสมุด อาคารหอพัก 9 ชั้น ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
ปี พ.ศ. 2538 ได้งบประมาณผูกพันก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น
ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่
1.  นายแพทย์กำธร เจริญพ.ศ.2501 – 2505
2.  นายแพทย์เฉลียว รัญเสวะ พ.ศ.2505 – 2506
3.  นายแพทย์จำลอง บ่อเกิด พ.ศ.2506 – 2532
4.  นายแพทย์มนตรี เศรษฐบุตรพ.ศ.2532 – 2534
5.  นายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง พ.ศ.2534 – 2537
6.  นายแพทย์กมล ระประดิษฐ์พ.ศ.2537 – 2553
7.  นายแพทย์กุลเดช เตชะนภารักษ์พ.ศ.2553 - 2559
8.  นายแพทย์สุภาพ ไพศาลศิลป์พ.ศ.2559 - 2560
9.  นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน
ปัจจุบัน โรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 713 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2502 โดยเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่เริ่มให้บริการและรับส่งต่อ ผู้ป่วยในเขตบริการสุขภาพที่ 12

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลชั้นนำที่มีคุณภาพเป็นเลิศเพื่อท้องถิ่นภาคใต้
พันธกิจ  1. สนับสนุนและพัฒนาระบบเครือข่าย 7 จังหวัดใต้ตอนล่าง
2. บริการสุขภาพถึงศูนย์ความเชี่ยวชาญโรค
3. พัฒนาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
4. ชี้นำด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน
Core value
Mastery เป็นนายตนเอง
Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
People centered approach ใส่ใจประชาชน
Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม