ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ : สำเร็จการศึกษาแล้ว


นพ.สุวิทย์ ตั้งเจริญวัฒนากูร

 


นพ.ทศพร ศิริเฑียรทอง

 

ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ : สำเร็จการศึกษาแล้ว


นพ.กิตติพัฐ ลิ่มวรวิวัฒน์

 

ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ : สำเร็จการศึกษาแล้ว


นพ.โชคอนันต์ ฤทธิ์พลเดช

 


นพ.ชัยยฤทธิ์ จิตภักดีบดินทร์

 

ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ : กำลังศึกษา


นพ.จักรพันธ์ ตันตระการสกุล

 

ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ : กำลังศึกษา


นพ.ชลธิศ ศิริมหาชัย

 


นพ.ธีระรัตน์ เรืองเดช

 

ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ : กำลังศึกษา


นายณภัทรพงศ์ ธำรงสกุลศิริ

 


นายวีรภัทร รี้พลมหา

 

ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ : กำลังศึกษา


นายพันธจิตร จิตรนาวี

 


นายธีรพล สุขะปานนท์

 


นายธีรวัต สุริยรักษ์

 

TOP