รายชื่อแพทย์

นพ.ไพโรจน์ วราชิต
ที่ปรึกษา กลุ่มงาน
นพ.ผู้ทรงคุณวุฒิ
General
นพ.อำนาจ มีสัทธรรม

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
General
นพ.ศตพงษ์ พิสุทธิ์ธนกาญจน์
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
General
นพ.ประดิษฐ์ แท่นธรรมโรจน์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
General
นพ.สุรสิทธิ์ ปานมณี
ประธาน PCT Ortho
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
General
นพ.วรพงษ์ ขวัญไพโรจน์

นายแพทย์ชำนาญการ
General
นพ.ศศิพงษ์ โรหิโตปการ

นายแพทย์ชำนาญการ
Sports Medicine
นพ.สุนทร ศรีสุวรรณ์

นายแพทย์ชำนาญการ
General
นพ.ชัชวาลย์ ไพโรจน์
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
General
นพ.กิตติพล นราตรีกุล

นายแพทย์ชำนาญการ
Arthroplasty
นพ.พงษ์เทพ ณ นคร

นายแพทย์ชำนาญการ
Sports Medicine
นพ.สืบวงษ์ ภูพิชญ์พงษ์

นายแพทย์ชำนาญการ
Sports Medicine
นพ.ศุภวัทน์ ตันติถาวรวัฒน์

นายแพทย์ชำนาญการ
Arthroplasty
นพ.ทศพร ศิริเฑียรทอง

นายแพทย์ชำนาญการ
Pediatric
นพ.โชคอนันต์ ฤทธิพลเดช

นายแพทย์ชำนาญการ
General
นพ.ชัยยฤทธิ์ จิตภักดีบดินทร์

นายแพทย์ชำนาญการ
General
นพ.อัครพร เนาวนิรุทธ์

นายแพทย์ชำนาญการ
General
TOP