กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ป่วย

เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย และการดูแลรักษา ความปลอดภัยของบุคคล และทรัพย์สิน ภายในโรงพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จึงกำหนดเวลาในการเยี่ยมผู้ป่วย ดังนี้

หอผู้ป่วยกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

1) หอผู้ป่วยชาย 440
2) หอผู้ป่วยหญิง และเด็ก 410

หอผู้ป่วยสามัญและห้องพิเศษ

กำหนดเวลาเยี่ยม 2 รอบ
เวลา 11.00 – 13.00 น.
เวลา 15.00 – 20.00 น.

หอผู้ป่วยหนัก (ICU)

กำหนดเวลาเยี่ยม 3 รอบ
เวลา 07.00 – 08.00 น.
เวลา 13.00 – 14.00 น.
เวลา 18.00 – 20.00 น.

เมื่อหมดเวลาเยี่ยมตามที่กำหนด ผู้ที่ไม่มีบัตรเฝ้าไข้ โปรดออกจากหอผู้ป่วยและ ห้ามนอนพักค้างคืนในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ขอขอบคุณในความร่วมมือ เป็นอย่างดีจากผู้รับบริการทุกท่าน

งานประชาสัมพันธ์ รพ.หาดใหญ่
โทร. 074 273100, 074 273217 โทรสาร 074 273218