ตารางการปฏิบัติงานแพทย์กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

สาย แพทย์ ตำแหน่ง คุณวุฒิ
A นพ.ไพโรจน์ วราชิต นพ.ทรงคุณวุฒิ ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , พ.บ.
นพ.ประดิษฐ์ แท่นธรรมโรจน์ นพ.ชำนาญการพิเศษ ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , พ.บ.
นพ.ศุภวัทน์ ตันติถาวรวัฒน์ นพ.ชำนาญการ ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , พ.บ.
นพ.อัครพร เนาวนิรุทธ์ นพ.ชำนาญการ ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , พ.บ.
นพ.โชคอนันต์ ฤทธิพลเดช นพ.ชำนาญการ ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , พ.บ.
B นพ.ศตพงษ์ พิสุทธิ์ธนกาญจน์ นพ.ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , พ.บ.
นพ.วรพงษ์ ขวัญไพโรจน์ นพ.ชำนาญการ ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , พ.บ.
นพ.กิตติพล นราตรีกุล นพ.ชำนาญการ ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , พ.บ.
นพ.ชัยยฤทธิ์ จิตภักดีบดินทร์ นพ.ชำนาญการ ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , พ.บ.
C นพ.สุรสิทธิ์ ปานมณี นพ.เชี่ยวชาญ ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , พ.บ.
นพ.ศศิพงษ์ โรหิโตปการ นพ.ชำนาญการ ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , พ.บ.
นพ.ชัชวาลย์ ไพโรจน์ นพ.ชำนาญการพิเศษ ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , พ.บ.
นพ.พงษ์เทพ ณ นคร นพ.ชำนาญการ ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , พ.บ.
D นพ.อำนาจ มีสัทธรรม นพ.ชำนาญการพิเศษ ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , พ.บ.
นพ.สุนทร ศรีสุวรรณ์ >นพ.ชำนาญการ ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , พ.บ.
นพ.สืบวงษ์ ภูพิชญ์พงษ์ นพ.ชำนาญการ ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , พ.บ.
นพ.ทศพร ศิริเฑียรทอง >นพ.ชำนาญการ ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , พ.บ.