ตารางห้องผ่าตัด

วัน OR 1 OR 2 OR 3
จันทร์ กิตติพล สืบวงษ์ ศตพงษ์
อังคาร สุรสิทธิ์ พงษ์เทพ ชัยยฤทธิ์ wk 1,3 /
อัครพร wk 2,4
พุธ อำนาจ /
อธิราช (บ่าย)
ศุภวัทน์ ทศพร
พฤหัสฯ ไพโรจน์ / โชคอนันต์ /
ศุภวัทน์ / อัครพร (บ่าย)
วรพงษ์ ประดิษฐ์
ศุกร์ สุนทร ศศิพงษ์ ชัชวาลย์ (อธิราช) wk 1,3,5 /
โชคอนันต์ wk 2,4