แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

ตารางการออกตรวจผู้ป่วย

วัน / สถานที่ ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4
จันทร์ นพ.อำนาจ นพ.วรพงษ์ นพ.สุรสิทธิ์ / นพ.โชคอนันต์ / นพ.ไพโรจน์ (บ่าย) นพ.พงษ์เทพ / นพ.ศุภวัทน์
อังคาร นพ.ประดิษฐ์ /นพ.ชัชวาลย์ นพ.ศศิพงษ์ /นพ.ทศพร นพ.กิตติพล นพ.สืบวงษ์ / นพ.ศุภวัทน์
พุธ นพ.ชัชวาลย์ / นพ.อธิราช นพ.วรพงษ์ / นพ.สืบวงษ์ นพ.ศตพงษ์ / นพ.โชคอนันต์ นพ.สุนทร / นพ.พงษ์เทพ
พฤหัสฯ นพ.อำนาจ /นพ.อัครพร นพ.ศศิพงษ์ นพ.สุรสิทธิ์ / พ.ชัยยฤทธิ์ นพ.สุนทร
ศุกร์ นพ.ประดิษฐ์ /นพ.อัครพร นพ.กิตติพล นพ.ศตพงษ์ / นพ.ชัยยฤทธิ์ นพ.ทศพร
TOP