. .

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี     

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษา และได้พระราชทานแนว
พระราชดำริในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและโอกาสการ
เรียนรู้ทางการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น เด็กที่อาศัยในชนบท ผู้พิการ เด็กป่วย
ที่อยู่ในโรงพยาบาลนานๆให้ได้รับการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

          โรงพยาบาลหาดใหญ่มีผู้ป่วยเด็กเป็นจำนวนมาก โดยส่วนหนึ่ง เป็นเด็กป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเลือด โรคหัวใจ โรคไตที่ต้องนอนพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน ทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการการเรียนรู้ทาง
สติปัญญาด้อยกว่าเด็กที่มีโอการทางการศึกษา

           ในฐานะที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ และผ่านการรับรองคุณภาพ เห็นความสำคัญในการพิทักษ์
สิทธิผู้ป่วยเด็กที่ควรจะได้รับความรู้การศึกษาอย่างต่อเนื่องและเพื่อตอบสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จึงจัดทำโครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามแนวพระราช
ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขึ้น โดยมีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นต้นแบบ
ในการดำเนินการ