.Welcome to Hatyai Hospital
Hatyai Hospital 182 Rattakarn Road Hatyai Songkla Tel. 0-7427-3100. Fax. 0-7424-6600

ผู้บริหารโรงพยาบาลหาดใหญ่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

รายชื่อกลุ่มงานแพทย์

1. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
2. กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
3. กลุ่มงานศัลยกรรมทั่วไป
4. กลุ่มงานอายุรกรรม
5. กลุ่มงานศัลยกรรมออโธปีดิกส์
6. กลุ่มงานศัลกรรมประสาท
7. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
8. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
9. กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
10. กลุ่มงานจิตเวชวิทยา
11. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
12. กลุ่มงานจักษุวิทยา
13. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
 

Hatyai Hospital 182 Rattakarn Road Hatyai Songkla Tel. 0-7427-3100. Fax. 0-7424-6600