.

งานเฝ้าระวังสุขภาพ

คลินิกโรคจากการทำงาน


กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลหาดใหญ่

ชั้น 6 ตึกอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

เปิดบริการวัน เวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์

1. จัดรายการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ลูกจ้างได้รับ

2. บริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

•  ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

•  ตรวจสมรรถภาพปอด

•  ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

•  สำรวจสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

•  ให้อาชีวสุขศึกษา

3. ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงาน

4. เฝ้าระวังและสอบสวนโรคจากการทำงาน

5. ตรวจประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกาย

6. ให้คำปรึกษาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

7. บริหารส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงาน

มีข้อสงสัย แนะนำ ติดต่อได้ที่

คลินิกโรคจากการทำงาน

โทรศัพท์ 0-7427-3236

 

Hatyai Hospital 182 Rattakarn Road Hatyai Songkla Tel. 0-7427-3100. Fax. 0-7424-6600