* หน้าหลัก

* หน้าที่และเป้าหมาย

* โครงสร้าง

* งานบริการ

* แบบฟอร์มต่างๆ

งานบริการ

คลินิกอาชีวเวชกรรม

1.ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน/ประจำปีของสถานประกอบการ
2.ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล
3.ตรวจสุขภาพประจำของบุคลากรโรงพยาบาล

- ราคาตรวจสุขภาพ.pdf
- การเตรียมตัวก่อนตรวจ.pdf

 

คลินิกโรคจากการทำงาน

1.การสอบสวนการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน
2.การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและะจิต
3.การประเมินเพื่อกลับเข้าทำงาน (RTW)
4.การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

 

คลินิกบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

1.การเฝ้าระวังสิ่งคุกคามสุขภาพในโรงพยาบาล
2.การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
3.การบริการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่

โทรศัพท์/โทรสาร 074-273236

E-Mail : occmed2546@gmail.com