* หน้าหลัก

* หน้าที่และเป้าหมาย

* โครงสร้าง

* งานบริการ

* แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม

* แบบฟอร์ม/ใบกรอกประวัติโรงพยาบาลหาดใหญ่.pdf

* แบบฟอร์ม/แบบสอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากงาน.pdf

 

 

 

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่

โทรศัพท์/โทรสาร 074-273236

E-Mail : occmed2546@gmail.com