* หน้าหลัก

* หน้าที่และเป้าหมาย

* โครงสร้าง

* งานบริการ

* แบบฟอร์มต่างๆ

โครงสร้าง

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ร้อยโทสุภาพ ไพศาลศิลป์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

แพทย์หญิงรัตนา จิรกาลวิศัลย์
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

แพทย์หญิงวรณัน กองรักษเวช

อุทุมพร ทันตานนท์
หัวหน้าหน่วยงาน

ศิริอร ภัทรพฤกษา
พยาบาลวิชาชีพ

รำพรรณ จันทรมณี
พยาบาลวิชาชีพ

ฉวีวรรณ สมบูรณ์
พยาบาลวิชาชีพ

สุพรรณี จิตหวัง
พยาบาลวิชาชีพ

วาสนา ชูดวง
พยาบาลวิชาชีพ

นิภาพร กรรณสูตร
นวก.สาธารณสุข

จาริณี บุญทัศโร
เจ้าพนักงานธุรการ

หนึ่งฤทัย ศรีรูจี
เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่

โทรศัพท์/โทรสาร 074-273236

E-Mail : occmed2546@gmail.com