เอกสาร/แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มขอ ใช้งาน Internet
แบบฟอร์มขอใช้งาน Username PMK
แบบฟอร์มขอใช้งาน เลข ว. แพทย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตึก อุบัติเหตุฉุกเฉินชั้น 7 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 โทร 074-273100 ต่อ 2704