โครงสร้างบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลหาดใหญ่
โครงสร้างบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
นายแพทย์กุลเดช เดชะนภารักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ รพ.หาดใหญ่
นายแพทย์ประวิทย์ วรรณโร
ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.หาดใหญ่
นายกิตติกร เถามณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายปฏิพัทธ์ ช่างขุด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายบุญยัง ทองศรีจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธนาเทพ บุญเทพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสิทธิชัย บุหลัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางเจนจิรา สาระเจริญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวกวิกานต์ บัวแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายเจตนา จิตรทิวาวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตึก อุบัติเหตุฉุกเฉินชั้น 7 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 โทร 074-273100 ต่อ 2704