ผู้จัดทำ
ชื่อ - นามสกุล :: นางสาว ไซนาบ ละใบยูโส๊ะ

มหาวิทยาลัย :: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะ :: วิทยาการจัดการ เอก :: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาว วัรดะห์ สาแม

มหาวิทยาลัย :: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะ :: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เอก :: เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ - นามสกุล :: นาย จิราวัฒน์ นุ้ยประสิทธิ์

มหาวิทยาลัย :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะ :: วิทยาการสื่อสาร เอก :: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตึก อุบัติเหตุฉุกเฉินชั้น 7 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 โทร 074-273100 ต่อ 2704