แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ เครื่อง [วันที่ลงประกาศ : 09/09/2021]
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐาน ประกอบด้วยอุปกรณ์ส่องตรวจ(blade) ไม่น้อยกว่า ๑ อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจมองจากจอภาพแสดงผล จอภาพที่ใช้ร่วม มีขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา สามารถเก็บบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลและใช้ในการเรียน การสอนได้ จำนวน ๓ เครื่อง [วันที่ลงประกาศ : 02/03/2021]
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ ระบบ PACS ในงานเอกซเรย์ รายการ ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบจัดเก็บและกระจายภาพ ทางการแพทย์ (PACS) พร้อมระบบกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) จำนวน ๑ ระบบ [วันที่ลงประกาศ : 19/01/2021]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ รายการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๔ เครื่อง [วันที่ลงประกาศ : 28/09/2020]
ทดสอบ1 [วันที่ลงประกาศ : 11/02/2020]