ข่าวประกาศร่าง TOR
No. เรื่อง หน่วยงาน งบประมาณ อีเมล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดประกาศ
1 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ เครื่อง จังหวัดสงขลา 850,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 27 กันยายน 2565 30 กันยายน 2565
2 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ พร้อมจอแสดงผล จำนวน ๑ ชุด จังหวัดสงขลา 1,450,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 26 กันยายน 2565 29 กันยายน 2565
3 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดิทัศน์ความคมชัดสูง ชนิด ๔K แบบ ๓ มิติ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด จังหวัดสงขลา 7,000,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 26 กันยายน 2565 29 กันยายน 2565
4 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ชุดเครื่องปั่นย่อยเนื้อเยื่อต่อมลูกหมาก โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด โรงพยาบาลหาดใหญ่ ๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 23 กันยายน 2565 28 กันยายน 2565
5 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด จังหวัดสงขลา 1500000 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 23ก.ย.65 28ก.ย.65
6 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ 13,620,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 22 กันยายน 2565 27 กันยายน 2565
7 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องไตเทียม จำนวน ๒ เครื่อง จังหวัดสงขลา 870,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 19 กันยายน 2565 22 กันยายน 2565
8 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ก้อนสำลีชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน ๒ รายการ จังหวัดสงขลา 854,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 19 กันยายน 2565 22 กันยายน 2565
9 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป Attest Suppe Rapidn ๕ PCD CTRLS จังหวัดสงขลา 1043250 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 16ก.ย.65 21ก.ย.65
10 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1,084,800.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 12 กันยายน 2565 15 กันยายน 2565
11 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมม่าหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 40,000,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 12 กันยายน 2565 15 กันยายน 2565
12 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 857,946.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 12 กันยายน 2565 15 กันยายน 2565
13 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับทำ Vascular access Reginal nerve block โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ เครื่อง จังหวัดสงขลา 1,000,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 9 ก.ย. 65 14 ก.ย. 65
14 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย และที่พักเป็นอาคารสำนักงานเวชกรรมสังคม งานแพทย์แผนไทย และปรับภูมิทัศน์ จังหวัดสงขลา 9,000,000 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 31 ส.ค. 2565 5 ก.ย. 2565
15 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 4,040,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 31 พฤษภาคม 2565 6 มิถุนายน 2565
16 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เป็นระยะเวลา ๓ ปี จำนวน ๑ งาน จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ .- [km logistic_hy@hatyaihospital.go.th 24 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565
17 เภสัชกรรม :ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สารทึบแสง ครั้งที่ 25-2565 เภสัชกรรม 4,044,200.00 19 พฤษภาคม 2565 24 พฤษภาคม 2565
18 เภสัชกรรม :ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สารทึบแสง ครั้งที่ 23-2565 เภสัชกรรม 4,363,760.00 19 พฤษภาคม 2565 24 พฤษภาคม 2565
19 เภสัชกรรม :ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สารทึบแสง ครั้งที่ 22-2565 เภสัชกรรม 3,657,795.00 19 พฤษภาคม 2565 24 พฤษภาคม 2565
20 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Triple Bag ถุงบรรจุโลหิต ชนิด ๓ ถุง มีระบบ Safety จำนวน ๘,๒๐๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา ๑,๕๗๕,๙๓๖.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 9 พฤษภาคม 2565 12 พฤษภาคม 2565
21 ร่าร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป จังหวัดสงขลา 7,000,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 6 พฤษภาคม 2565 11 พฤษภาคม 2565
22 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เป็นระยะเวลา ๓ ปี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 120,000,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 22 เมษายน 2565 27 เมษายน 2565
23 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจและทรวงอก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 900,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 30 มีนาคม 2565 4 เมษายน 2565
24 เภสัชกรรม: ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6-2565 ยา Budesonide 320 mcg+formoterol 9 mcg 60 Dose Inhalation และอื่น ๆ รวม 2 รายการ เภสัชกรรม 4,869,715.00 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
25 เภสัชกรรม: ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4-2565 ยา Manidipine HCl 20 mg Tablet และอื่น ๆ รวม 4 รายการ เภสัชกรรม 4,949,840.00 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
26 เภสัชกรรม : ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3-2565 ยา Rivastigmine 9.5 mg/24hr Patch และอื่น ๆ รวม 4 รายการ เภสัชกรรม 4,592,051.50 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
27 ร่าร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ผ้าก๊อซ) จังหวัดสงขลา 2,330,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 25 มี.ค. 65 30 มี.ค. 65
28 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เทปแต่งแผลชนิดใส จำนวน ๒ รายการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ๗๗๔,๘๕๘.๓๓ บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 24 มีนาคม 2565 29 มีนาคม 2565
29 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ก้อนสำลีชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน ๒ รายการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ๘๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 24 มีนาคม 2565 29 มีนาคม 2565
30 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมพับได้ชนิด Hydrophobic & Hydrophilic จำนวน ๗๐๐ กล่อง โรงพยาบาลหาดใหญ่ ๑,๙๖๐,๐๐๐.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 23 มีนาคม 2565 28 มีนาคม 2565
31 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กระดาน interactive board ขนาด ๘๖ นิ้ว จำนวน ๓ ชุด โรงพยาบาลหาดใหญ่ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 23 มีนาคม 2565 28 มีนาคม 2565
32 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ จำนวน ๑ เครื่อง จังหวัดสงขลา 3,500,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 มีนาคม 2565 24 มีนาคม 2565
33 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding จังหวัดสงขลา 1,800,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 18 มีนาคม 2565 23 มีนาคม 2565
34 เภสัชกรรม: ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2-2565 (จำนวน 3 รายการ) เภสัชกรรม 4,756,275.40 10 มีนาคม 2565 15 มีนาคม 2565
35 เภสัชกรรม :ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1-2565 เภสัชกรรม 4,512,492.00 10 มีนาคม 2565 15 มีนาคม 2565
36 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องเตรียมเกล็ดเลือดเข้มข้นอัตโนมัติ จำนวน ๔ ชุด พร้อม Platelet Apheresis Kit ชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือดเข้มข้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 13,738,800.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 08 มีนาคม 2565 11 มีนาคม 2565
37 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 5,150,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 7 มีนาคม 2565 10 มีนาคม 2565
38 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 4,040,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 22 กุมภาพันธ์ 2565 25 กุมภาพันธ์ 2565
39 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์ Viral load จำนวน ๑ ชุด พร้อมน้ำยา ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จังหวัดสงขลา 37,363,780.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 กุมภาพันธ์ 2565 24 กุมภาพันธ์ 2565
40 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๕ ชุด พร้อมน้ำยา ๕๓ รายการ ฯ จังหวัดสงขลา 82,602,602.88 บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 14 กุมภาพันธ์ 2565 18 กุมภาพันธ์ 2565
41 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน จำนวน ๑ เครื่อง กลุ่มงานจักษุ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 3,500,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 14 กุมภาพันธ์ 2565 18 กุมภาพันธ์ 2565
42 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 550,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 2 กุมภาพันธ์ 2565 7 กุมภาพันธ์ 2565
43 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ มอเตอร์ซัคชั่นแรงดูดกำลังสูงชนิด High Volume Evacutor (HVE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 680,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 2 กุมภาพันธ์ 2565 7 กุมภาพันธ์ 2565
44 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสีพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด จังหวัดสงขลา 750,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 27 ม.ค.65 1 ก.พ.65
45 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบโฟกัส ด้วยไฟฟ้าและกล้องผู้ช่วย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 3,500,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 14 มกราคม 2565 19 มกราคม 2565
46 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จังหวัดสงขลา 1,070,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 13 ม.ค.65 18 ม.ค.65
47 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง ชั้น ๒-๕ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา ๙,๕๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 12 มกราคม 2565 17 มกราคม 2565
48 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ CBC จำนวน ๓ ชุด พร้อมน้ำยา จังหวัดสงขลา 15,665,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 6 มกราคม 2565 11 มกราคม 2565
49 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาหมู่เลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด พร้อมน้ำยา จำนวน ๒ รายการ จังหวัดสงขลา 14,064,840.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 6 มกราคม 2565 11 มกราคม 2565
50 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเชื้อในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด พร้อมขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดสำหรับเด็กและสำหรับผู้ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 17,015,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 29 ธันวาคม 2564 5 มกราคม 2565
51 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องบีบแยกส่วนประกอบโลหิตด้วย Quadruple bag พร้อม Quadruple bag ถุงบรรจุโลหิต ชนิด ๔ ถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 7,196,691.60 บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564
52 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ Urine จำนวน ๒ ชุด พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 8,628,750.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 20 ธันวาคม 2564 23 ธันวาคม 2564
53 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๓ รายการ จังหวัดสงขลา 1,895,184.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 15 พฤศจิกายน 2564 18 พฤศจิกายน 2564
54 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๓ รายการ จังหวัดสงขลา ๑,๙๔๑,๒๔๗.๕๐ บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 18 ตุลาคม 2564 21 ตุลาคม 2564
55 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ จังหวัดสงขลา 14,222,640.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 27 กันยายน 2564 30 กันยายน 2564
56 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ (ผ้า) จังหวัดสงขลา 1,304,750.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 13 ก.ย. 64 16 ก.ย. 64
57 Hehe Eueueueueue Ehehe Ehehe Heue Ueueeu
58 Hehe Eueueueueue Ehehe Ehehe Heue Ueueeu
59 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กระดุมยึดเอ็นข้อเข่า (XO BUTTON) ๑๕-๔๐ MM จังหวัดสงขลา 876,000.- logistic_hy@hatyaihospital.go.th 2 ก.ย.64 7 ก.ย.64
60 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สติ๊กเกอร์คอมพิวเตอร์) จังหวัดสงขลา 3,971,753 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 30 ส.ค.64 2 ก.ย.64
61 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน ๒๓๕ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3,558,530.- บาท www.logistic_hy@hatyaihospital.go.th 23 สิงหาคม 2564 26 สิงหาคม 2564
62 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดให้น้ำเกลือ (IV.MACRO SET)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 2,006,726.40 บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 19 สิงหาคม 2564 24 สิงหาคม 2564
63 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดสายสวนขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าส่วนต่อจากขดลวดหุ้มกราฟต์หลายขนาด จำนวน ๙ ชุด จังหวัดสงขลา 810,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 19 สิงหาคม 2564 24 สิงหาคม 2564
64 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ชุดสายสวนขยายหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องอก ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ ขนาดแผลเล็ก จำนวน ๒๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 5,200,000 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 9 สิงหาคม 2564 13 สิงหาคม 2564
65 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,366,400.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 9 สิงหาคม 2564 13 สิงหาคม 2564
66 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (3 WAY) จังหวัดสงขลา 4,322,000.- logistic_hy@hatyaihospital.go.th 03 สิงหาคม 2564 06 สิงหาคม 2564
67 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1,700,800.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 2 สิงหาคม 2564 5 สิงหาคม 2564
68 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด Sirolimus Biodegradable polymer hybrid stent จำนวน ๔๔ ชิ้น จังหวัดสงขลา 1,320,000.- logistic_hy@hatyaihospital.go.th 22 กรกฎาคม 2564 29 กรกฎาคม 2564
69 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกซิเจนเหลว จำนวน 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 7,000,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 19 กรกฎาคม 2564 22 กรกฎาคม 2564
70 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดน้ำยาพื้นฐานสำหรับเครื่องย้อม Immunohistochem จำนวน ๗,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ๑,๖๕๙,๐๐๐.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 19 กรกฎาคม 2564 22 กรกฎาคม 2564
71 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๗ เตียง จังหวัดสงขลา 2,500,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 15 ก.ค.64 20 ก.ค.64
72 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ HbA๑C จำนวน ๑ ชุด พร้อมน้ำยา HbA๑C ชุดน้ำยาตรวจหาน้ำตาลสะสมในเลือด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ 5,962,500.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 12 กรกฎาคม 2564 15 กรกฎาคม 2564
73 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ Blood gas จำนวน ๖ ชุด พร้อมน้ำยา Blood gas ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 6,882,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 12 กรกฎาคม 2564 15 กรกฎาคม 2564
74 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ (N2O MED CYL 25 KGS) จังหวัดสงขลา 1,449,315.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 7 ก.ค.64 12 ก.ค. 64
75 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด ๖๐ มม. (Endo GIA ๖๐ mm.) จำนวน ๑๐๘ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ 866,700.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 05072564 08072564
76 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว และก้นกบ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2,935,040.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 05072564 08072564
77 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 1,776,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 5 กรกฎาคม 2564 8 กรกฎาคม 2564
78 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป จำนวน ๔,๗๐๐ ห่อ จังหวัดสงขลา 1,676,302.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 29 มิถุนายน 2564 2 กรกฎาคม 2564
79 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1,700,800.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 28 มิถุนายน 2564 01 กรกฎาคม 2564
80 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ท่อถ่างขยายทางเดินอาหาร ขนาด ๒๒x๑๒๐ มม. ๒๓๐๐ มม. TTS-NON ๒๒x๑๒๐ MM ๒๓๐๐ MM จำนวน ๑๘ ชิ้น จังหวัดสงขลา 540,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 28 มิถุนายน 2564 1 กรกฎาคม 2564
81 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์ CD4 พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 3,442,500.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564
82 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว และก้นกบ จำนวน ๑๑ รายการ จังหวัดสงขลา 2935040 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564
83 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กระบอกวัดปริมาตรปัสสาวะ (URINOVOLUMETER SET) 2500 ML จำนวน 3,200 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 636,800 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564
84 ร่างประกวดราคาการซื้อวัสดุบริโภคเวย์โปรตีนไอโซเลต จำนวน 502,351 กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 753,458.40 บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 17 มิถุนายน 2564 22 มิถุนายน 2564
85 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จังหวัดสงขลา 5,150,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 5 มี.ค.64 10 มี.ค.64
86 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 12,000,000.- logistic_hy@hatyaihospital.go.th 3 มีนาคม 2564 8 มีนาคม 2564
87 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๓๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
88 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ จังหวัดสงขลา 6,612,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 17 ก.พ.64 22 ก.พ.64
89 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ชุดสายสวนขยายหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องอก ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ ขนาดแผลเล็ก จำนวน ๒๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 5,200,000 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 16 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
90 ร่าร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๔ เครื่อง จังหวัดสงขลา 14,112,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 11 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
91 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 5,100,000 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 8 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
92 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล ๒ จอรับภาพ จังหวัดสงขลา 9,437,400.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 5 ก.พ.64 11 ก.พ.64
93 เภสัชกรรม : ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13-2564 เภสัชกรรม 4,896,925.10 18 มกราคม 2564 22 มกราคม 2564
94 เภสัชกรรม : ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12-2564 เภสัชกรรม 4,766,500.00 18 มกราคม 2564 22 มกราคม 2564
95 เภสัชกรรม : ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11-2564 เภสัชกรรม 4,515,507.00 18 มกราคม 2564 22 มกราคม 2564
96 เภสัชกรรม : ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10-2564 เภสัชกรรม 4,886,710.00 18 มกราคม 2564 22 มกราคม 2564
97 เภสัชกรรม : ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 8-2564 เภสัชกรรม 4,964,572.00 18 มกราคม 2564 22 มกราคม 2564
98 เภสัชกรรม : ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7-2564 เภสัชกรรม 4,661,990.00 18 มกราคม 2564 22 มกราคม 2564
99 เภสัชกรรม: ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6-2564 เภสัชกรรม 4,972,712.65 18 มกราคม พ.ศ.2564 23 มกราคม 2564
100 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 9,300,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 23 ธันวาคม 2563 28 ธันวาคม 2563
101 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๔ เครื่อง จังหวัดสงขลา 14,112,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 14 ธันวาคม 2563 17 ธันวาคม 2563
102 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสีระดับสูง ๕ หัวตรวจ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๒ เครื่อง จังหวัดสงขลา 8,232,000 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 1 ธ.ค.63 4 ธ.ค.63
103 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA.แบบแขวนเพดานดิจิตอล ๒ จอรับภาพ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ เครื่อง จังหวัดสงขลา 9,437,400.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 26 พ.ย.63 1 ธ.ค.63
104 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา พร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๕,๗๖๒,๔๐๐.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 23 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563
105 ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เช่าแบบรายเดือน ระยะเวลา ๓๖ เดือน) ขอเช่ารายปี จำนวน ๓๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัด 7,560,000 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 23 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563
106 เภสัชกรรม : ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 33-2563 เภสัชกรรม 3,665,128.00 11 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563
107 เภสัชกรรม : ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 32-2563 เภสัชกรรม 4,026,945.00 11 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563
108 เภสัชกรรม :ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 31-2563 เภสัชกรรม 4,795,900.00 11 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563
109 เภสัชกรรม : ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 23-2563 เภสัชกรรม 4,761,632.26 11 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563
110 ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เช่าแบบรายเดือน ระยะเวลา ๓๖ เดือน) ขอเช่ารายปี จำนวน ๓๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 7,560,000 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 13 ส.ค. 2563 18 ส.ค. 2563
111 ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เช่าแบบรายเดือน ระยะเวลา ๓๖ เดือน) ขอเช่ารายปี จำนวน ๓๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัด 7,560,000 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 22 ก.ค.63 29 ก.ค.63
112 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๕๒ รายการ จังหวัดสงขลา 23,530,829 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 25 มิ.ย.63 30 มิ.ย.63
113 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ต่อปี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 35,500,000 บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 15 พฤษภาคม 2563 20 พฤษภาคม 2563
114 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารกรองแสงสีเหลือง จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6,960,000.00 บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 8 พฤษภาคม 2563 14 พฤษภาคม 2563
115 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (HBV,HCV,HIV) จังหวัดสงขลา 7,210,259.20 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 05 มีนาคม 2563 10 มีนาคม 2563
116 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6,291,600.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 13 กุมภาพันธ์ 2563 18 กุมภาพันธ์ 2563
117 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 8,232,000.00 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 13 กุมภาพันธ์ 2563 18 กุมภาพันธ์ 2563
118 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องจำลองและวางแผนการรักษา โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 31,458,000.00 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 12 กุมภาพันธ์ 2563 17 กุมภาพันธ์ 2563
119 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง พร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีเชิงปริมาตร (VMAT) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ เครื่อง จังหวัดสงขลา 117,600,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 4 กุมภาพันธ์ 2563 7กุมภาพันธ์ 2563
120 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ จังหวัดสงขลา 7,350,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 3 ก.พ.63 6 ก.พ.63
121 ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3-2563 เภสัชกรรม 4,666,405.89 30 มกราคม 2563 4 กุมภาพันธ์ 2563
122 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลแบบไร้สายสัญญาณขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จังหวัดสงขลา 5,150,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 28 ม.ค.63 31 ม.ค.63
123 ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6-2563 เภสัชกรรม 3,927,308.74 20 มกราคม 2563 23 มกราคม 2563
124 ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4-2563 เภสัชกรรม 4,979,142.76 20 มกราคม 2563 23 มกราคม 2563
125 ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1-2563 เภสัชกรรม 3,781,302.96 20 มกราคม 2563 23 มกราคม 2563
126 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๕๓ รายการ จังหวัดสงขลา 22,268,824.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 25 ต.ค.62 30 ต.ค. 62
127 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยฟัง จำนวน ๑๐ รายการ จังหวัดสงขลา ๘,๔๑๐,๐๐๐.- บาท logistichy@hatyaihospital.go.th 30 ก.ย.62 3 ต.ค.62
128 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อยา Phenytoin injection 50 mg/ml,5 ml และ Sodium valproate injection 400 mg/4ml ครั้งที่ 12/2562 คลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม 3,717,150.00 09/09/2562 12/09/2562
129 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อยา Tiotropium bromide 18 mcg combo set และ Cyproterone 50 mg Tablet ครั้งที่ 20/2562 คลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม 3,607,051.32 09/09/2562 12/09/2562
130 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคจ้างก่อสร้างปรับปรุงผนังและตกแต่งภายในห้องผ่าตัดพร้อมระบบควบคุมถ่ายทอดสัญญาณภาพวิดีทัศน์ห้องผ่าตัด จังหวัดสงขลา 9,650,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 28 สิงหาคม 2562 2 กันยายน 2562
131 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อยา Oxaliplatin injection 100 mg/20 ml และอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ ยา ครั้งที่ 13/2562 คลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม 4,963,863.75 26/08/2562 29/08/2562
132 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อยา Flutamide 250 mg Tablet, Sorafenib 200 mg Tablet, Iron sucrose 100 mg/5ml Injection ครั้งที่ 18/2562 คลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม 3,966,762.06 26/08/2562 29/08/2562
133 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อยา Imipenem 500 mg+Cilastatin 500 mg injection ครั้งที่ 11/2562 คลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม 4,566,492.50 26082562 29082562
134 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราจ้างเหมาบริการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์(CT Scan) ต่อปี จังหวัดสงขลา 25,305,420.00 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 20 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562
135 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ต่อปี จำนวน ๑ งาน จังหวัดสงขลา 30,567,700.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 20 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562
136 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ CBC ชุดน้ำยาตรวจหาเซลล์เม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ พร้อมสไลด์สเมียร์เลือด จังหวัดสงขลา 5,937,082.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 8 กรกฎาคม 2562 11 กรกฎาคม 2562
137 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ จังหวัดสงขลา 6,787,911.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 20 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562
138 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ จังหวัดสงขลา 6,727,090.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 18 มิ.ย. 62 21 มิ.ย. 62
139 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผนังและตกแต่งภายในห้องผ่าตัดพร้อมระบบควบคุมถ่ายทอดสัญญาณภาพวิดีทัศน์ห้องผ่าตัด จังหวัดสงขลา 9,650,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 24 พฤษภาคม 2562 29 พฤษภาคม 2562
140 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ จังหวัดสงขลา 6,727,090.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 24 พฤษภาคม 2562 29 พฤษภาคม 2562
141 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อยา Sodium valproate controlled release 200 mg tablet กลุ่มงานเภสัชกรรม 2,367,068.00 17/5/2562 23/5/2562
142 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อยา Deferasirox 250 mg Tablet คลังยา กลุ่มงานเภสัชกรรม 3,517,625.00 30/04/2562 03/05/2562
143 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อยา Ranibizumab 10 mg/0.23 ml Injection คลังยา กลุ่มงานเภสัชกรรม 3,092,300.00 23042562 26042562
144 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อยา Leuprorelin acetate 11.25 mg Injection คลังยา กลุ่มงาน เภสัชกรรม 3,388,797.00 23042562 26042562
145 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อยา Cisatracurium 10 mg/5 ml Injection คลังยา กลุ่มงานเภสัชกรรม 3,781,302.96 23/04/2562 26/04/2562
146 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อยา Rivastigmine patch จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 9/2562 กลุ่มงานเภสัชกรรม 2,765,955.35 บาท 23042562 26042562
147 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องหัวใจและปอดเทียมพร้อมเครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือด จำนวน ๑ เครื่อง 04032562 07032562
148 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลแบบไร้สายสัญญาณไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จังหวัดสงขลา 5,150,000 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 02/01/2562 07/01/2562
149 ร่างประกาศจัดซื้อยา โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e ? bidding) จำนวน 2 รายการ(Alfuzosin 10 mg Tablet+Celecoxib 200 mg Capsule) กลุ่มงานเภสัชกรรม 4,350,500.00 7 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561
150 ร่างประกาศจัดซื้อยา โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e ? bidding) จำนวน 4 รายการ (Etoricoxib 90 mg Tablet +Eperisone Hydrochloride 50 mg Tablet +Momethasone Nasal Spray 50 mcg/dose 140 Dose+Mecobalamin 500 mcg Tablet) กลุ่มงานเภสัชกรรม 3,495,740.90 7 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561
151 ร่างประกาศจัดซื้อยา โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e ? bidding) จำนวน 3 รายการ (Cefoperazone 500 mg+Sulbactam 500 mg Injection+Lamotrigine 50 mg Tablet +Methylprednisolone 1 gm/16 ml) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ 3,566,491.90 07 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561
152 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (งบประมาณ ๖๒) จังหวัดสงขลา 8,000,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 3 กันยายน 2561 6 กันยายน 2561
153 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (งบประมาณ ๖๒) จังหวัดสงขลา 5,800,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 3 กันยายน 2561 6 กันยายน 2561
154 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (งบประมาณ ๖๒) จังหวัดสงขลา 9,000,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 3 ก.ย.61 6 ก.ย.61
155 ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลังยา กลุ่มงานเภสัชกรรม 3,873,292.50 9 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
156 ร่างประกวดราคา ซื้อยาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e ? bidding) จำนวน 2 รายการ(Carvedilol 6.25 mg TabletและSodium Hyaluronate 0.18% 0.3 ML eye drop) กลุ่มงานเภสัชกรรม 4,887,613.00 2 สิงหาคม 2561 4 สิงหาคม 2561
157 ประกวดราคา ซื้อยาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e ? bidding) จำนวน 2 รายการ(Levodopa 200 mg + Benserazide 50 mg Tablet และ2.2 Pregabalin 75 mg Capsule) กลุ่มงานเภสัชกรรม 4,074,560.00 24 กรกฏาคม 2561 31 กรกฏาคม 2561
158 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จังหวัดสงขลา 5,100,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 23 ก.ค.61 26 ก.ค.61
159 ร่างประกวดน้ำยาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๒ จังหวัดสงขลา 8,033,154.72 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 5 ก.ค. 61 10 ก.ค. 61
160 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟัง จำนวน 25 รายการ จังหวัดสงขลา 5,517,500 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 3 ก.ค.61 6 ก.ค.61
161 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๙๐๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โรงพยาบาลหาดใหญ่ 5,296,880.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 22 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561
162 ร่างประกวดราคาซื้อตู้สาขาอัตโนมัติ จังหวัดสงขลา 8,500,000.- บาท supplics.hatyaihpt@gmail.com,logistic_hy@hatyaihospital.go.th 12 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2561
163 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์สูง ๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๓๑๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 96228000 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 22 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561
164 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (งบชายแดนใต้) จังหวัดสงขลา 7,670,000 supplics.hatyaihpt@gmail.com,logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 ก.พ. 61 26 ก.พ. 61
165 ร่างประกวดราคาซื้อตู้สาขาอัตโนมัติ (ชุด) (ครั้งที่ ๒) จังหวัดสงขลา 8,500,000.- บาท supplics.hatyaihpt@gmail.com,logistic_hy@hatyaihospital.go.th 01022561 06022561
166 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ 6060000 28122560 04012561
167 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์สูง ๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๓๑๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 96228000 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 14ธันวาคม 2560 19ธันวาคม2560
168 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) จังหวัดสงขลา 19,270,700.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 29 พฤศจิกายน 2560 4 ธันวาคม 2560
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๑๗๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 40,948,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 29พ.ย.2560 4ธ.ค.2560
170 ร่างประกวดราคาซื้อตู้สาขาอัตโนมัติ (ชุด) จังหวัดสงขลา 8,500,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 24พ.ย.60 29พ.ย.60
171 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 17 รายการ (งบชายแดนใต้) จังหวัดสงขลา 40,190,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 17 พ.ย. 60 22 พ.ย. 60
172 ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 6-2560 คลังยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม 4,766,850.00 hatyaihosbid@gmail.com 16/08/2560 21/08/2560
173 ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 5-2560 คลังยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม 4,938,692.00 hatyaihosbid@gmail.com 16/8/2560 21/08/2560
174 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 4-2560 เภสัชกรรม 4,838,368.80 15082560 18082560
175 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ครั้งที่3 พ.ศ.2560 จำนวน 3 รายการ กลุ่มงานเภสัชกรรม 4,649,486.00 hatyaihosbid@gmail.com 12/07/2560 18/07/2560
176 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยฟังจำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 6,157,500.- บาท Logistic_hy@hatyaihospital.go.th 23 มิ.ย. 60 28 มิ.ย. 60
177 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 19,270,700.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 9 พฤษภาคม 2560 16 พฤษภาคม 2560
178 ประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบมีสารกรองแสงสีเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 5,220,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 5 เมษายน 2560 12 เมษายน 2560
179 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จังหวัดสงลา 8,500,000.- logistic_hy@hatyaihospital.go.th 27 มีนาคม 2560 30 มีนาคม 2560
180 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 19,270,700.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 22 มีนาคม 2560 27 มีนาคม 2560
181 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารกรองแสงสีฟ้า จำนวน 600 กล่อง จังหวัดสงขลา 3,480,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 16 มกราคม 2560 19 มกราคม 2560
182 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 12 (เขตตรวจราชการที่ 6, 7 และ 8)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) เภสัชกรรม 99,247,387.78 บาท 23/12/2559 30/12/2559
183 ร่างประกาศการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีการสอบราคาอิเล็คทรอนิกส์ คลังยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม 4,800,876.00 hatyaihosbid@gmail.com 07/12/2559 13/12/2559
184 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ลิตร จังหวัดสงขลา 2,500,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 พฤศจิกายน 2559 24 พฤศจิกายน 2559
185 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddging) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2500000 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 19102559 27102559
186 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ การพยาบาล งานห้องผ่าตัด 2,186,260 บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 12/10/2559 19/10/2559
187 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จังหวัดสงขลา 2,500,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 29 กันยายน 2559 6 ตุลาคม 2559
188 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 3,550,000.00 บาท logistichy@hatyaihospital.go.th 29 กันยายน 2559 05 ตุลาคม 2559
189 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 7,960,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 26 กันยายน 2559 30 กันยายน 2559
190 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดมยาสลบ จำนวน ๒ รายการ จังหวัดสงขลา 7,955,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 23 ก.ย.59 29 ก.ย. 59
191 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ลิตร จังหวัดสงขลา 2,500,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 22 กันยายน 2559 29 กันยายน 2559
192 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมืือทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 18 รายการ จังหวัดสงขลา 3,786,000 hatyaihospital@hotmail.com 24 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2559
193 ประกาศจังหวัดสงขลาเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับใช้ที่บ้าน จังหวัดสงขลา 2,700,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 11 ส.ค.59 19 ส.ค.59
194 ประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ แบบล้างเร็ว ชนิด ๒ ห้องล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 5,000,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 5 สิงหาคม 2559 15 สิงหาคม 2559
195 ประกวดราคาซื้อ ขวดเพาะเชื้อ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 3,354.450.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 15 มิถุนายน 2559 27 มิถุนายน 2559
196 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ลิตร จังหวัดสงขลา 2,500,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 13/07/2559 25/07/2559
197 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศงานผู้ป่วยหนักหอผู้ป่วยอายุรกรรม ๒๔๐ จำนวน ๑ งาน จังหวัดสงขลา 2,800,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 07/07/2559 12/07/2559
198 ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding กลุ่มงานเภสัชกรรม 4,146,103.95 4 กรกฎาคม 2559 7 กรกฎาคม 2559
199 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยฟัง จำนวน 11 รายการ จังหวัดสงขลา 2,630,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 27มิ.ย.59 4ก.ค.59
200 วดราคาซื้อ ขวดเพาะเชื้อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 3,354.450.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 23 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2559
201 ประกวดราคาซื้อ แผ่นทดสอบหมู่เลือด ABO,Rh โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 2,640,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 มิถุนายน 2559 28 มิถุนายน 2559
202 ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยา AHG Polyspecific สำหรับตรวจแอนติบอดีไม่พึงประสงค์ และตรวจเข้ากันได้ของเลือดของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด และ/หรือ รับเลือด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 2,950,632.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 มิถุนายน 2559 28 มิถุนายน 2559
203 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จังหวัดสงขลา 2,500,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 มิถุนายน 2559 28 มิถุนายน 2559
204 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยฟัง จำนวน ๑๑ รายการ จังหวัดสงขลา 2,630,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 27 พ.ค.59 3 มิ.ย.59
205 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จังหวัดสงขลา 7,443,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 เมษายน 2559 28 เมษายน 2559
206 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลแบบไร้สายสัญญาณ (wireless digital x-ray portable) จังหวัดสงขลา 4,890,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 24 มี.ค.59 31 มี.ค.59
207 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดและติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติแบบรวมศูนย์เครือข่าย ๔ จุด จังหวัดสงขลา 2,200,000 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 16 มี.ค.59 23 มี.ค. 59
208 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี จังหวัดสงขลา 4,900,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 14 มี.ค.59 21 มี.ค. 59
209 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา "CEFDITOREN 100 MG TABLET และ TRETINOIN 10 MG CAPSULE" คลังยาและเวชภัณฑ์ 908858.00 09032559 14032559
210 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จังหวัดสงขลา 7,443,000.- บาท logistic-hy@hatyaihospital.go.th 17 กุมภาพันธ์ 2559 23 กุมภาพันธ์ 2559
211 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 2 รายการ 10022559 15022559
212 ประกวดราคาซื้อสายสวนนำเข้าหลอดเลือดและอุปกรณ์เย็บปิดหลอดเลือด ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสลขลา 4,936,750 logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21/01/2559 26/01/2559
213 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Rack Server) จังหวัดสงขลา 4,991,000.- บาท www.logistic_hy@hatyaihospital.go.th 12 มกราคม 2559 15 มกราคม 2559
214 ประกาศจังหวัดสงขลาเรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมสำรองไฟ จังหวัดสงขลา 5,983,200.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 5 ม.ค.59 10 ม.ค.59
215 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาสำเร็จรูปใช้ตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV จำนวน ๙,๐๐๐ test จังหวัดสงขลา 8,830,710.- บาท www.logistic_hy@hatyaihospital.go.th 05 พฤศจิกายน 2558 10 พฤศจิกายน 2558
216 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๒๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 8,683,500 www.logistic_hy@hatyaihospital.go.th 21 ตุลาคม 2558 27 ตุลาคม 2558
217 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต(80 ห้อง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,336 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเ จังหวัดสงขลา 69,593,900.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 20 ตุลาคม 2558 26 ตุลาคม 2558
218 ประกาศจังหวัดสงขลาเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องจุลศัลยกรรมประสาทโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดสงขลา 14,000,000 .- บาท Logistic_hy@hatyaihospital.go.th 2 ต.ค. 58 7 ต.ค. 58
219 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องสวนหัวใจสองระนาบ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ เครื่อง จังหวัดสงขลา 37,450,000.บาท Logistic_hy@hatyaihospital.go.th 14 ก.ย. 58 17 ก.ย. 58
220 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ จังหวัดสงขลา 9,881,150.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 6 กรกฎาคม 2558 9 กรกฎาคม 2558
221 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผ่าตัดไฟฟ้า จังหวัดสงขลา 3,520,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 18 มิถุนายน 2558 24 มิถุนายน 2558
222 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องตรวจการทำงานของกล่องเสียงระบบวีดีทัศน์ จังหวัดสงขลา 4,400,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 17 มิถุนายน 2558 23 มิถุนายน 2558
223 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซต์ ๑๐๐ % ขนาดวามจุไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ลิตร จังหวัดสงขลา 2,500,000.- Logistic_yh@hatyaihospital.go.th 15 มิ.ย.58 25 มิ.ย.58
224 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจ จังหวัดสงขลา 6,180,000.-บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 11 มิถุนายน 2558 17 มิถุนายน 2558
225 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดกล้องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จังหวัดสงขลา 17,000,000.- Logistic_hy@hatyaihospital.go.th 25 พ.ค. 58 28 พ.ค 58
226 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องผ่าตัดต้อกระจกและผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง จำนวน ๑ เครื่อง จังหวัดสงขลา 3,500,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 19 พฤษภาคม 2558 22 พฤษภาคม 2558
227 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมวัด Co2,IBPและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดเคลื่อนย้ายได้ขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา 5,600,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 19 พฤษภาคม 2558 22 พฤษภาคม 2558
228 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมสำรองไฟ จังหวัดสงขลา 10,000,000.-บาท Logistic_hy@hatyaihospital.go.th 18 พ.ค. 58 21 พ.ค.58
229 ประกวดราคาซื้อ เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 5,280,000.- บาท logistic@hatyaihospital.go.th 29 เมษายน 2558 7 พฤษภาคม 2558
230 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจ จังหวัดสงขลา 6,180,000.-บาท logistic@hatyaihospital.go.th 29 เมษายน 2558 7 พฤษภาคม 2558
231 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเอกซเรย์เต้านมแบบ ๓ มิติ (๓ Dimention Tomosynthesis) จังหวัดสงขลา 4,970,000.- บาท logistic_hy@hatyaihospital.go.th 07 เมษายน 2558 10 เมษายน 2558
232 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกรองเม็ดเลือด จังหวัดสงขลา 3,000,000.- บาท www.logistichatyaihospital.go.th 9 กุมภาพันธ์ 2558 12 กุมภาพันธ์ 2558
233 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องประมวลผลและแปลงสัญญาณจากกล้องส่องตรวจ พร้อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์สำหรับเด็กเล็กและกล้องส่องตรวจวินิจฉัยโรคในระบบท่อทางเดินน้ำดีชนิดวีดีทัศน์ ชนิดให้รายละเอียดภาพชนิดคุณภาพสูง จังหวัดสงขลา 4,900,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 09 กุมภาพันธ์ 2558 12 กุมภาพันธ์ 2558
234 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง Fluroscope จังหวัดสงขลา 4,950,000.- www.logistic@hatyaihospital.go.th 10 พฤศจิกายน 2557 13 พฤศจิกายน 2557
235 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดมยาสลบ (Anesthetic machine) จังหวัดสงขลา 3,900,000.- www.logistic@hatyaihospital.go.th 10 พฤศจิกายน 2557 13 พฤศจิกายน 2557
236 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร จังหวัดสงขลา 5,600,000.- บาท Logistic@hatyaihospital.go.th 5 พฤศจิกายน 2557 10 พฤศจิกายน 2557
237 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จังหวัดสงขลา 3,520,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 3 พฤศจิกายน 2557 6 พฤศจิกายน 2557
238 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จังหวัดสงขลา 3,700,000.- บาท logistic@hatyaihospital.go.th 20 ตุลาคม 2557 24 ตุลาคม 2557
239 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยด้านออร์โธปิดิกส์ (เตียงผ่าตัดควบคุมด้วยระบบอิเลคโทรไฮโดรลิค) จังหวัดสงขลา 2,800,000.- บาท Logistic@hatyaihospital.go.th 24 มิ.ย.57 27 มิ.ย.57
240 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงใช้ในศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง จังหวัดสงขลา 4,000,000 www.logistic@hatyaihospital.go.th 10 มิถุนายน 2557 13 มิถุนายน 2557
241 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกรอกระดูกและเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Endoscopic Spine) จังหวัดสงขลา 2,200,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 26 พฤษภาคม 2557 29 พฤษภาคม 2557
242 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี จังหวัดสงขลา 4,980,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 22 พ.ค. 2557 26 พ.ค.2557
243 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องประมวลผลและแปลงสัญญาณจากกล้องส่องตรวจ พร้อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ชนิดวีดีทัศน์ จังหวัดสงขลา 4,990,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 25 มีนาคม 2557 28 มีนาคม 2557
244 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเลเซอร์พลังงานสูงสำหรับรักษาต่อมลูกหมากโต จังหวัดสงขลา 13,500,000 Logistic@hatyaihospital.go.th 4 มี.ค.57 7 มี.ค.57
245 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซรย์สำหรับถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไปแบบDigital จังหวัดสงขลา 8,000,000.- Logistic@hatyaihospital.go.th 20 ม.ค.57 24 ม.ค.57
246 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จังหวัดสงขลา 8,000,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 16 ธันวาคม 2556 19 ธันวาคม 2556
247 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดหิ้วถือ (Portable Echocardiography) จังหวัดสงขลา 3,500,000.- บาท Logistic@hatyaihospital.go.th 18 พฤศจิกายน 2556 21 พฤศจิกายน 2556
248 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องรักษาจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิด Pattern Scan จังหวัดสงขลา 4,999,000.- www.logistic@hatyaihospital.go.th 18 พฤศจิกายน 2556 21 พฤศจิกายน 2556
249 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอลทางรังสีการแพทย์(DR : Digital Radiography) จังหวัดสงขลา 4,900,000.- บาท Logistic@hatyaihospital.go.th 7 ค.ค.56 10 ต.ค.56
250 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ MAแบบแขวนเพดานดิจิตัล ๑ จอรับภาพ จังหวัดสงขลา 6,000,000.- Logistic@hatyaihospital.go.th 29 ส.ค.56 02ก.ย.56
251 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จังหวัดสงขลา 2,000,000.- บาท logistic@hatyaihospital.go.th 29 สิงหาคม 2556 3 กันยายน 2556
252 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบ digital จังหวัดสงขลา 4,500,000 Logistic@hatyaihospital.go.th 26 ส.ค.56 29 ส.ค.56
253 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก จำนวน ๖ เครื่อง จังหวัดสงขลา 8,400,000.- บาท logistic@hatyaihospital.go.th 9 สิงหาคม 2556 15 สิงหาคม 2556
254 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ ชนิด vascular probe จังหวัดสงขลา 2,500,000.- บาท logistic@hatyaihospital.go.th 8 สิงหาคม 2556 14 สิงหาคม 2556
255 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (Volume respirator) จังหวัดสงขลา 6,000,000.- Logistic@hatyaihospital.go.th 08 ก.ค. 56 11 ก.ต. 56
256 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องกรอกระดูกและเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Endoscopic Spine) จังหวัดสงขลา ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 27 มิถุนายน 2556 1 กรกฎาคม 2556
257 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องจำลองภาพและระบบนำทางเพื่อระบุตำแหน่งอวัยวะในการผ่าตัด จังหวุัดสงขลา 4,995,555 บาท logistic@hatyaihospital.go.th 16 พฤษภาคม 2556 21 พฤษภาคม 2556
258 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดใช้บอลลูนในหลอดเลือดเอออร์ต้า (intra-aortic Balloon pump) จังหวัดสงขลา 5,400,000.- www.logistichatyaihotpital.go.th 01 พฤษภาคม 2556 07 พฤษภาคม 2556
259 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแทพย์ เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดหิ้วถือ (Transesophageal echocardiogram) จังหวัดสงขลา 2,900,000.- บาท logistic@hatyaihospital.go.th 26 เมษายน 2556 1 พฤษภาคม 2556
260 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว (Cath lab) จังหวัดสงขลา 25,000,000.- Logistic@hatyaihospital.go.th 25 มีนาคม 2556 28 มีนาคม 2556
261 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จังหวัดสงขลา 10,000,000 Logistic@hatyaihospital.go.th 18 มีนาคม 2556 21 มีนาคม 2556
262 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (Volume respirator) จังหวัดสงขลา 6,000,000.- Logistic@hatyaihospital.go.th 11 ธ.ค.55 14 ธ.ค. 55
263 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพแบบศูนย์รวม (Central Monitor) เครื่องตรวจบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาแบบชนิดข้างเตียง Central monitor with bedside 1:8 (Set) จังหวัดสงขลา 3,100,000.- บาท logistic@hatyaihospital.go.th 19 พฤศจิกายน 2555 21 พฤศจิกายน 2555
264 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องเฝ้าระวังติดตามสัญญาณชีพและวัดก๊าซดมยาสลบ จังหวัดสงขลา 4500000 Logistic@hatyaihospital.go.th 29 ตุลาคม 2555 01 พฤศจิกายน 2555
265 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือเฝ้าติดตามการทำงานระบบประสาทขณะผ่าตัดกระดูกสันหลัง Nerve Monitor (Hand/Spine) จังหวัดสงขลา 4,850,000 บาท Logistic@hatyaihospital.go.th 24กันยายน2555 27กันยายน2555
266 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์และกล้องส่องตรวจท่อไตชนิดโค้งงอได้ จังหวัดสงขลา 4,990,000 Logistic@hotmail.go.th 15 สิงหาคม 2555 20 สิงหาคม 2555
267 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์แบบซี-อาร์ม ชนิดเคลื่อนที่ได้ จังหวัดสงขลา 4,998,000.- บาท Logistic@hatyaihospital.go.th 17 กรกฎาคม 2555 20 กรกฎาคม 2555
268 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จังหวัดสงขลา 3000000 logistic@hatyaihospital.go.th 21 พ.ค. 2555 24 พ.ค. 2555
269 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม ชนิดวิดีทัศน์ จังหวัดสงขลา 3100000 Logistic@hatyaihospital.go.th 17 พฤษภาคม 2555 21 พฤษภาคม 2555
270 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับการผ่าตัดในช่องท้อง จังหวัดสงขลา 3,900,000 Logistic@hatyaihospital.go.th 8 พ.ค. 55 11 พ.ค. 55
271 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดโคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดานแบบโคมคู่พร้อมระบบกล้องถ่ายทอดสัญญาณและแขนสำหรับติดตั้ง จอแสดงผล ๒ แขน จังหวัดสงขลา 2,000,000 Logistic@hatyaihospital.go.th 8 พ.ค. 55 11 พ.ค. 55
272 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับผ่าตัดทางด้านโสต ศอ นาสิก จังหวัดสงขลา 4,990,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 2 พฤษภาคม 2555 8 พฤษภาคม 2555
273 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม ชนิดวิดีทัศน์ จังหวัดสงขลา 3100000 Logistic@hatyaihospital.gi.th 6 กุมภาพันธ์ 2555 9 กุมภาพันธ์ 2555
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการและสนับสนุนทางการแพทย์ 17 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,258 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง จังหวัดสงขลา 457,730,500.- Logistic@hatyaihospital.go.th 23 มกราคม 2555 26 มกราคม 2555
275 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (volume respirator) จังหวัดสงขลา 5250000 www.logistic@hatyaihospital.go.th 9 มกราคม 2555 12 มกราคม 2555
276 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ชนิด ๑๐๐% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ลิตร จังหวัดสงขลา 2,500,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 3 ตุลาคม 2554 6 ตุลาคม 2554
277 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ชนิด ๑๐๐% ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ลิตร จังหวัดสงขลา 2,500,000.- บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 09 กันยายน 2554 12 กันยายน 2554
278 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Central and Bedside monitor) จังหวัดสงขลา 3000000 Logistic@hatyaihospital.go.th 19 กรกฎาคม 2554 22 กรกฎาคม 2554
279 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง(Echocardiogram) จังหวัดสงขลา 5,500,000.- www.logistic@hatyaihospital.go.th 19 เมษายน 2554 22 เมษายน 2554
280 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องจุลศัลยกรรมพร้อมชุดผู้ช่วยด้านข้างและชุดแสดงผลทางจอภาพ จังหวัดสงขลา 3,500,000 www.Logistic@hatyaihospital.go.th 21 กุมภาพันธ์ 2554 24 กุมภาพันธ์ 2554
281 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจและวิเคราะห์การทรงตัวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดสงขลา 3,000,000.-บาท www.logistic@hatyaihospital.go.th 15 กุมภาพันธ์ 2554 18 กุมภาพันธ์ 2554
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ จากเดิมสูง 4 ชั้น เป็น ๘ ชั้น จังหวัดสงขลา 52,980,000.- บาท Logistic@hatyaihospital.go.th 18 มกราคม 2554 21 มกราคม 2554
283 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (CR and PACS) จังหวัดสงขลา 21,250,000.- www.Logistic@hatyaihospital.go.th 29112553 02122553
284 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจชนิดภาพดิจิตอลแบบเอนกประสงค์ (Multipurpose All-Digital X-ray System) จังหวัดสงขลา 17,000,000.- www.Logistic@hatyaihospital.go.th 29 พ.ย.53 2 ธ.ค.53
285 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ จังหวัดสงขลา 3,000,000.-บาท Logistic@hatyaihospital.go.th 23 ธันวาคม 2552 26 ธันวาคม 2552
286 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ(Bedside Monitoring) จังหวัดสงขลา 4,200,000.- logistic@hatyaihospital.go.th 29 ตุลาคม 2552 1 พฤศจิกายน 2552
287 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบPortable(Portable echocardiogaphy) จังหวัดสงขลา 4,000,000.- www.logistic@hatyaihospital.go.th 21 สิงหาคม 2552 24 สิงหาคม 2552
288 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวีดีทัศน์(ENDOVIDEOSCOPE)(ครั้งที่2) จังหวัดสงขลา 5,000,000.- logistic@hatyaihospital.go.th 30 กรกฎาคม 2552 2 สิงหาคม 2552
289 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติและประมวลผลพยาธิสภาพปอดพร้อมแสดงรูปภาพปอดของผู้ป่วย จังหวัดสงขลา 3,900,000 logistic@hatyaihospital.go.th 22 พฤษภาคม 2552 25 พฤษภาคม 2552
290 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ(Pre-Vacuum) จังหวัดสงขลา 3,000,000 www.logistic@hatyaihospital.go.th 20 พ.ค 52 23 พ.ค 52
291 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจทารกชนิดควบคุมด้วยความดันสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดและเด็กแรกเกิด(Newborn Ventilator) จังหวัดสงขลา 2,600,000 logistic@hatyaihospital.go.th 16 เมษายน 2552 19 เมษายน 2552
292 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดควบคุมศูนย์กลางติดตามการทำงานของอัตราเต้นของหัวใจทารกในครรภ์มารดา และการบีบรัดตัวของมดลูก(Fetal Monitor พร้อมระบบ Central) จังหวัดสงขลา 2,550,000 logistic@hatyaihospital.go.th 29 มกราคม 2552 1 กุมภาพันธ์ 2552
293 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดชนิด electro-hydraulic ควบคุมการทำงานของส่วนรองรับหลังและส่วนรองรับขาด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สำหรับผ่าตัดทางศัลยกรรม,สูติกรรมและส่วนต่อสำหรับผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก จังหวัดสงขลา 2,800,000 logistic@hatyaihospital.go.th 19 พฤศจิกายน 2550 22 พฤศจิกายน 2550
294 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล และ Diagnostic Workstation จังหวัดสงขลา 10,500,000.- บาท (เงินสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) Logistic@hatyaihospital.go.th 19 พฤศจิกายน 2550 22 พฤศจิกายน 2550
295 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ชนิดควบคุมระยะไกล ระบบ Cassette less ขนาดไม่น้อยกว่า 500 เอ็ม.เอ พร้อมภาพทีวี จังหวัดสงขลา 3,500,000.- บาท (เงินสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) Logistic@hatyaihospital.go.th 22 ตุลาคม 2550 25 ตุลาคม 2550
296 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล และ Dianostic Workstation จังหวัดสงขลา 10,500,000.- บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) logistic@hatyaihospital.go.th 27 มิถุนายน 2550 30 มิถุนายน 2550
297 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ Real-Time 4D จังหวัดสงขลา 6,500,000.- (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) logistic@hatyaihospital.go.th 4 มิถุนายน 2550 7 มิถุนายน 2550
298 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิด 3 แก๊ส Vaporizor พร้อมอุปกรณ์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและเครื่องวิเคราะห์ แก๊สระหว่างดมยาสลบ ครบชุด จังหวัดสงขลา 2,850,000.- บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) logistic@hatyaihotpital.co.th 12 มีนาคม 2550 15 มีนาคม 2550
299 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพทรวงอกระบบดิจิตอล จังหวัดสงขลา 9,000,000.- บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) logistic@hatyaihotpital.go.th 2 กุมภาพันธ์ 2550 5 กุมภาพันธ์ 2550