บริหารโรงพยาบาลหาดใหญ่
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่
director2018
นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 1
 director2019 blank
พญ.วรรณา อังคสุวรรณ
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2
 director2019 blank
พญ.สุวิวรรณ นกหนู
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 boss4 2017
นางสาวทัศนีย์ วัฒนะแย้ม
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
boss2 2017
นางกรรณิกา อังกูร