บริหารโรงพยาบาลหาดใหญ่
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่
director2018
นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
 
นายแพทย์สิทธิภัทร์  รุ่งประเสริฐ
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
 
นายแพทย์กำพล  กาญจโนภาศ
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 boss4 2017
นางสาวทัศนีย์ วัฒนะแย้ม
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
b3 1
นางกรรณิการ์ อังกูร