ประวัติความเป็นมา

  ประวัติความเป็นมา
   


        โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตั้งขึ้นด้วยความริเริ่มของ นายพ่วง สุวรรณรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายโกเมศ อินทวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองหาดใหญ่ในขณะนั้น ปี พ.ศ.2500 ในการก่อสร้างครั้งแรกเทศบาลเมืองหาดใหญ่มอบที่ดินให้ มีเนื้อที่เพียง 13 ไร่เศษ และกระทำพิธี วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2501 โดยก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารผู้ป่วยในแบบทรงไทย 2 หลัง หลังจากได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็ได้ทำพิธีเปิดโดย ฯพณฯจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2502 โดยมีนายแพทย์กำธร เจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก ปี พ.ศ. 2507 โรงพยาบาลได้รับงบประมาณก่อสร้างตึกผู้ป่วยในแบบทรงไทย 2 ชั้น เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง ขนาด 75 เตียง ราคา 900,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดรับผู้ป่วยได้ในปี พ.ศ.2508 ปี พ.ศ. 2510 โรงพยาบาลได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยศัลยกรรม สูติกรรมและเด็ก เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 1หลัง ราคา 5,000,000 บาทและก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2511 แต่ไม่สามารถเปิดรับผู้ป่วยได้ เนื่องจากได้รับงบประมาณเฉพาะอาคารเท่านั้น ส่วนครุภัณฑ์ ประจำตึก เช่น เตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ได้รับงบประมาณ นายแพทย์ จำลอง บ่อเกิด จึงได้ขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 (ช่อง10ในปัจจุบัน) จัดรายการทางโทรทัศน์เพื่อหาทุนสนับสนุน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากพ่อค้าคหบดี และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเงินบริจาค สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว 1,000,000 บาทเศษ จึงทำให้อาคารผู้ป่วยตึกศัลยกรรม สูติกรรมและเด็ก เปิดรับผู้ป่วยได้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2513 โดยมี ฯพณฯพลเอกประเสริฐ รุจิณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น กระทำพิธีเปิด ในการนี้ฯพณฯพลเอกประเสริฐ รุจิณรงค์ ได้บริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายใน ขนาด 100 เลขหมาย พร้อมทั้งติดตั้งเสร็จเป็นจำนวนเงิน 216,450 บาท

        โรงพยาบาลหาดใหญ่ จึงได้เปิดรับคนไข้ในวันที่ 24 มิถุนายน 2502 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาเนื่องจากการเติบโตของชุมชน ในอำเภอหาดใหญ่ได้ขยายไปโดยรวดเร็ว กอร์ปทั้งมีผู้ป่วยเจ็บในท้องที่และจังหวัดใกล้เคียงไปรับบริการเพิ่มทวีมากขึ้นทุกวัน พื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างต่างๆ มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถขยายการก่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อรอรับการให้การบริการได้ทั่วถึง ดังนั้นในปี พ.ศ.2513 จึงได้เสนอต่อกรมการแพทย์ขอทำการจัดหาที่ดิน เพิ่มเติมออกไปทางถนนรัถการ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อที่เดียวกัน และเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลแห่งใหม่ในปัจจุบันนี้ ก็ได้รับการอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการแต่งตั้ง กรรมการประเมิณราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าวโดยได้ดำเนินการไปอย่างรีบเร่ง จนมาในปีพ.ศ. 2515 จึงได้มีการแต่งตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 202 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2515 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ นายจำลอง บ่อเกิด เจ้าพนักงานที่ดินสงขลาและนายอำเภอหาดใหญ่ ขณะนั้นเป็นกรรมการ ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้รับงบประมาณ ดำเนินการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นจำนวนเงิน 12,786,650 บาท ได้ที่ดินรวมทั้งสิ้น 19 ไร่ 44 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ซึ่งรวมกับที่ดินของเดิมทั้งสิ้นประมาณ 33 ไร่

        ปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ 2 ชั้น 1 หลัง โรงซักฟอกนึ่งกลาง 2 ชั้น 1 หลัง วงเงิน 5,600,000 บาท สมทบ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลอีก 1,200,000 บาท รวม 6,800,000 บาท ปี พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด-เภสัชกรรม 2 ชั้น 1 หลัง และโรงครัว-อาหาร 2 ชั้น 1 หลัง วงเงิน 5,000,000 บาท สมทบด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล 3,530,000 บาท รวม 8,570,000 บาท ปี พ.ศ. 2522-2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น 1 หลัง วงเงิน 66,426,980 บาท ลงมือก่อสร้างวันที่ 28 กันยายน 2522 และแล้วเสร็จวันที่ 10 พฤษภาคม 2525 และอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น 1 หลัง วงเงิน 106,344,754 บาท ลงมือก่อสร้างวันที่ 28 มิถุนายน 2522 และแล้วเสร็จวันที่ 16 กรกฏาคม 2525 ซึ่งจุผู้ป่วยได้ถึง 700 เตียง อนึ่งในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น และอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น ขนาด 700 เตียงทั้ง 2 หลังนี้ โรงพยาบาลหาดใหญ่ไม่ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์ประจำตึก เช่น เตียงผู้ป่วย อุปกรณ์การแพทย์ และอื่นๆ เช่นเคย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ นายแพทย์จำลอง บ่อเกิด จึงได้ขอความร่วมมือจาก สถานีโทรศัทน์ช่อง 10 หาดใหญ่ และเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จัดรายการ " ราตรีมหากุศล" ขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ เพื่อหาทุนสมทบจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ และครุภัณฑ์ประจำหอผู้ป่วย โดยแพร่ภาพทางโทรทัศน์ ในคืนวันที่ 17 กรกฏาคม 2525 ในการจัดรายการ "ราตรีมหากุศล" ครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคจากพ่อค้า คหบดีและประชาชนทั่วไปรวมทั้งสิ้น 15 ล้านบาทเศษ และจัดหาครุภัณฑ์ด้งกล่าว สำหรับอาคารทั้ง 2 หลังได้เรียบร้อย

        ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารบรรยายทางวิชาการ 4 ชั้น 1 หลัง วงเงิน 2,800,000 บาท สมทบด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล 990,000 บาท รวม 3,790,000 บาท ปี พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างระบบกำจัดน้ำเสีย 1หน่วย วงเวิน 4,000,000 บาท ดำเนินการเรียกประกวดราคาก่อสร้างได้ในวงเงิน 3,075,993 บาท ลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2525 และแล้วเสร็จวันที่ 11 พฤศจิกายน 2525 ปี พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างรั้ว ถนน ลาดจอดรถและรางระบายน้ำวงเงิน 3,000,000 บาท ลงมือก่อสร้าง วันที่ 21 กรกฏาคม 2525 และแล้วเสร็จวันที่ 18 พฤศจิกายน 2525 ดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2526 โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ย้ายผู้ป่วยจากอาคารเดิมมาอยู่อาคารใหม่ที่ตั้งถนนรัถการในปัจจุบันนี้ และได้กระทำพิธีเปิดอาคารทั้ง 2 หลัง โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2526 พร้อมทั้งได้รับมอบเครื่องหมายตอบแทนแก่ผู้ช่วยเหลือทางราชการทุกราย ปี พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชันสูตรโรค 5 ชั้น 1 หลัง ดำเนินการเรียกประกวนราคาก่อสร้าง ในวงเงิน 11,966,013 บาท ลงมือก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2527 และแล้วเสร็จในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2530 ปี พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณผู้พัน 3 ปี ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ครอบครัว 1 หลัง ในวงเงิน 20,680,000 บาท แล้วเสร็จในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2533 โดยใช้ งบประมาณ 9,230,000 บาท เงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบอีก 11,450,000 บาท รวาม 20,680,000 บาท