งาน

ชื่อ วันที่แก้ไข ฮิต
งานสุขศึกษา 03 พฤศจิกายน 2557 2477
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญี 03 พฤศจิกายน 2557 4119
งานบริการผู้ป่วยใน 03 พฤศจิกายน 2557 5185
งานบริการผู้ป่วยนอก 03 พฤศจิกายน 2557 6029
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 03 พฤศจิกายน 2557 3909
ห้องสมุด 18 พฤษภาคม 2558 2329
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 13 กรกฎาคม 2561 683
งานIC 03 พฤศจิกายน 2557 5799
งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 10 สิงหาคม 2561 5471