ระเบียบการพิจารณางานวิจัยในคน

113-56

1

ขั้นตอนการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

download

2

ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย(Information sheet for research participant)การวิจัย

download

3

ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7ถึงต่ำกว่า 12 ปี

(Information sheet for research participant aged 7-12 years old)

download

4

ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย  (Informed Consent Form)

download

5

ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม - ผู้ปกครอง

download

6

ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 ปี ถึงต่ำกว่า 12 ปี

download

7

Application REsearch Form (Hatyai Hospital)

download

8

แผนภูมิการบริหารจัดการโครงร่างวิจัยที่ยืนขอพิจารณา

download

9

ตัวอย่างหัวข้อการนำเสนอโครงร่างจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

download

10

Standard Operating Procedures Hatyai Hospital

download

11

แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน

download

12

คู่มือเล่มน้อย 2554  สำหรับกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลหาดใหญ่

download

13

SIDCER_EC_Self-AssessmentTool_V3

download

14

Ethical Guidelines ปัจจุบัน

download