ประวัติภาควิชา

พันธกิจ

ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านออร์โธปิดิกส์ ให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ และเป็นศูนย์รับการส่งต่อผู้ป่วยที่มีความ ซับซ้อนที่ตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพที่ 12 ให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นภาคใต้

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา การบริการ และเป็นต้นแบบของสถาบันฝึกอบรม ของ กระทรวงสาธารณสุขในระดับประเทศ