ประวัติภาควิชา

พันธกิจ

ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านออร์โธปิดิกส์ ให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นภาคใต้

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา การบริการ และเป็นต้นแบบของสถาบันฝึกอบรม ของ กระทรวงสาธารณสุขในระดับประเทศ