ขั้นตอนการส่งโครงการ
คลิกดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คลิกดูรายละเอียด
ค่าธรรมเนียม
คลิกดูรายละเอียด
putlocker
add google maps

ติดต่อเรา

สำนักงาน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ชั้น 7 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่
182 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-273270
Email : ethichatyai@gmail.com
เวลาทำการ 08.30-16.30 น.

คณะกรรมการพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยของรพ.หาดใหญ่ แบ่งเป็นคณะกรรมการหลักและสมบท โดยคณะกรรมการหลักมี 13 คน เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการด้านต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่บุคคลาการทางการแพทย์ ทำหน้าแทนประชาชนทั่วไป ประกอบด้วยบุคคลทั้งภายในและภายยนอกโรงพยาบาลหาดใหญ่ การแต่งตั้งนี้อ้างอิงตามเกณฑ์มาตราฐานสากล

ตารางการประชุม
Hello, world!

Form ติดต่อ EC


@ 2022
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
ชั้น 7 ตึกอุบัติเหตุ รพ.หาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
email: Ethichatyai@gmail.com