ระบุหมายเลขบัตรประชาชน ( ตัวอย่าง : 1901100065145 )