ITA:EB11

ita logo


   • ITA:EB11

    หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร

    (1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่

          หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบ ภายใน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

    (2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึง ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน

         ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่