Biomedical

Loko ill03

 

งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา

พันธกิจ

         งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา เป็นงานบริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายและกลุ่มงานต่างๆ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยใช้สื่อด้านโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม ที่จะทำให้กิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านบริการและวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

      งานเวชนิทัศน์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตด้านโสตทัศนศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการเผยแพร่วิชาการโดยเน้นทางการแพทย์เป็นสำคัญ

 การบริการ

ให้บริการ 4 งาน ดังนี้

         1.งานเขียนภาพทางการแพทย์ (Medical Graphic Art)

จัดทำการเขียนภาพ ออกแบบให้มีความสวยงามและถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะงานของที่จะนำออกเผยแพร่ ให้สามารถสื่อความหมายต่อการเข้าใจได้ง่าย และน่าติดตาม โดยผลิตงานดังนี้
        1.1 เขียนภาพอวัยวะต่างๆ บันทึกลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ และพยาธิวิทยาที่สามารถเห็นด้วยตา และ/หรือ ส่วนประกอบที่เห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์ ตลอดจนโครงสร้างของปาราสิต และหนอนพยาธิอย่างถูกต้อง
        1.2 เขียนภาพร่าง (Sketch) ส่วนประกอบของร่างกาย และภาพเทคนิคต่างๆ ขอบการผ่าตัด
        1.3 เขียนภาพแสดงแนวคิด (Idea) และการออกแบบ (Design) ทางการแพทย์
        1.4 เขียนภาพ Graphic ในรูปแบบของ ไดอะแกรม (Diagram) ตาราง (Table) กราฟ (Graph) ตลอดจนในรูปของโปสเตอร์ (Poster) ชาร์ต (Chart) และแผนที่ (Map)
        1.5 เขียนภาพเพื่อใช้ในการตีพิมพ์ และ/หรือทำสไลด์ ทำวิดีทัศน์
        1.6 เขียนตัวอักษรแบบต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
        1.7 งานพิมพ์ซิลค์สกรีน(Silk screen)

2. งานถ่ายภาพทางการแพทย์ (Medical Photography)

ถ่ายภาพเพื่อเก็บรวบรวมศึกษาลักษณะ case ที่น่าสนใจ หรือติดตามอาการเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบระยะเวลาที่ทำการรักษา หรือเพื่อนำลงพิมพ์ในวารสารเผยแพร่ทางวิชาการ รวมทั้งถ่ายภาพกิจกรรมการบริการของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน จัดบริการงานดังนี้
          2.1 General Photography เป็นการถ่ายภาพกิจกรรมการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้เพียงความรู้ในการถ่ายภาพทั่วไปเท่านั้น เช่น                  การถ่ายภาพการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การถ่ายภายในชุมชนต่างๆ ฯลฯ
          2.2 Special Medical Photography เป็นการถ่ายภาพกิจกรรมทางการแพทย์ที่ต้องประยุกต์ความรู้ทางด้านการแพทย์ในการถ่ายทำ เช่น การถ่าย                   ภาพการผ่าตัดต่างๆ การถ่ายภาพผ่านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ

3. งานโทรทัศน์และภาพยนตร์ทางการศึกษา (Education Medical Television)

จัดทำการผลิตงานด้านวิดีทัศน์และภาพยนตร์เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ถ่ายบันทึก ตัดต่อ จัดทำสำเนา และถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดการเรียนการสอน หรือการประชุมสมมนา

รวมทั้งการเขียนบทและเทคนิคการถ่ายทำเพื่อผลิตรายการ ให้ได้ผลและประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์

          4. งานโสตทัศนศึกษา (Audio – vision)

 

         เป็นงานเกี่ยวกับการสรรหา เลือกเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ให้พอเพียงและเหมาะสมกับการใช้ในการแสดง การนำเสนอ หรือการบรรยายทั้งควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาที่ถูกต้องจัดทำ/ช่วยจัดทำบทบรรยายรายการวิทยุ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือสไลด์ จัดทำการบันทึกเสียง  เพื่อเผยแพร่หรือให้ความรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งการใช้และผลิตสื่อด้วยคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

 

p4

 

singing3

ไฟล์ VDO การเข้าประกวดรอบคัดเลือก

youtube logo รอบคัดเลือก 17/11/2557

youtube logo รอบคัดเลือก 19/11/2557

youtube logo รอบคัดเลือก 21/11/2557

youtube logo รอบคัดเลือก 24/11/2557

youtube logo รอบคัดเลือก 26/11/2557

youtube logo รอบคัดเลือก 28/11/2557

 youtube logo รอบคัดเลือก 01/12/2557

youtube logo รอบคัดเลือก 08/12/2557

youtube logo รอบคัดเลือก 09/12/2557