ข้อมูลทั่วไป

      โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนังงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 33 ไร่  เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 700 เตียง (เปิดดำเนินการ 640 เตียง) ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หรือ HA (Hospital Accreditation) เพื่อมุ่งมั่นพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

         เป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ประกันตนเลือกเป็นสถานพยาบาลหลักมาเป็นอันดับหนึ่งในจังหวัดสงขลา (ไม่จำกัดจำนวนผู้ประกันตน)
          เป็นโรงพยาบาลที่รับส่งผู้ป่วยประกันสังคมของโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนในเขตภาคใต้ตอนล่าง

 สถานที่ตั้ง

             โรงพยาบาลหาดใหญ่  ตั้งอยู่เลขที่ 182 ถนนรัถการ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110
     
      อาณาเขต

           ทิศเหนือ : ติดซอย 7 นิพัทธ์สงเคราะห์ 1
           ทิศใต้ : ติดซอย 5 นิพัทธ์สงเคราะห์ 1
           ทิศตะวันออก : ติดถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1
           ทิศตะวันตก : ติดถนนรัถการ