งาน

ชื่อ วันที่แก้ไข ฮิต
งานสุขศึกษา 03 พฤศจิกายน 2557 2919
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญี 03 พฤศจิกายน 2557 4656
งานบริการผู้ป่วยใน 03 พฤศจิกายน 2557 5801
งานบริการผู้ป่วยนอก 03 พฤศจิกายน 2557 6754
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 03 พฤศจิกายน 2557 4450
ห้องสมุด 18 พฤษภาคม 2558 2727
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 13 กรกฎาคม 2561 1302
งานIC 03 พฤศจิกายน 2557 6119
งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 10 สิงหาคม 2561 5879