ผู้บริหารโรงพยาบาลหาดใหญ่
 
 
 
นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่
074-273100 ต่อ 3220
 
 
พญ.สุวิวรรณ นกหนู 
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 1

074-273100 ต่อ 3224
 
 
พญ.วิชชุดา ดอนสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
 2
074-273100 ต่อ 3226
 
 
จ่าเอก ชำนาญ ชูรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

074-273100 ต่อ 2228
 
 
นางกรรณิกา อังกูร
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
074-273100 ต่อ 3154
 
 
นพ.ประวิทย์ วรรณโร
รองผู้อำนวยการภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
074-273100 ต่อ 3263-4
 
 
นพ.ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
 
 
นพ.อารยะ ไข่มุกด์
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก