113-56

 

 

 

ลำดับที่ หัวเรื่อง HYH EC / AP
1 แนวทางจัดการโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับพิจารณาครั้งแรก  AP 04-01
2

 เอกสารสำหรับโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับพิจารณาครั้งแรก

AP 04 
3 แบบรายงานขอค้น ทำสำเนาเอกสารโครงการวิจัย   AP 15-01
4 แบบรายงานการรับเรื่องร้องเรียน AP 13-02 
5 ข้อแนะนำการทำ slide ในการเสนอโครงการวิจัย   
6 ค่าธรรมเนียมการยื่นโครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  
7 ตารางการประชุม EC  

 

ลำดับที่     

6.

การรับเรื่องร้องเรียนจากอาสาสมัครและการตอบสนองข้อร้องเรียน

download

7.

แบบฟอร์มสำหรับโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Post Approval Review)

download

8.

ระเบียบวาระวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลหาดใหญ่

download

14.

แผนภูมิการบริหารจัดการโครงร่างวิจัยที่ยืนขอพิจารณา

download

15.

ตัวอย่างหัวข้อการนำเสนอโครงร่างจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

download

16.

แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนและที่เกี่ยวข้องกับคน

download

17.

คู่มือเล่มน้อย 2554 สำหรับกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลหาดใหญ่

download

18.

SIDCER_EC_Self-AssessmentTool_V3

download

19.

Ethical Guidelines ปัจจุบัน

download