ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูล ปีงบประมาณ 2565

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูล ปีงบประมาณ 2565

เดือน ดาวน์โหลด
ตุุลาคม 
พฤศจิกายน
ธันวาคม  
มกราคม  
กุมภาพันธ์  
มีนาคม  
เมษายน  
พฤษภาคม  
มิถุนายน  
กรกฏาคม  
สิงหาคม  
กันยายน  
   

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูล ปีงบประมาณ 2563

เดือน ดาวน์โหลด
ตุุลาคม 
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม  
เมษายน  
พฤษภาคม  
มิถุนายน  
กรกฏาคม  
สิงหาคม  
กันยายน  
   

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพศ.หาดใหญ่

     
ประกาศจังหวัดสงขลา
ประกาศโรงพยาบาลหาดใหญ่  
หนังสือเวียน  
ผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก  
  รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562  
  รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562  
  รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563  
  รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563  
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก  
     
     
     

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูล ปีงบประมาณ 2564

เดือน ดาวน์โหลด
ตุุลาคม 
พฤศจิกายน
ธันวาคม  
มกราคม  
กุมภาพันธ์  
มีนาคม  
เมษายน  
พฤษภาคม  
มิถุนายน  
กรกฏาคม  
สิงหาคม  
กันยายน  
   

หมวดหมู่รอง