ประกาศจังหวัดสงขลา
ประกาศโรงพยาบาลหาดใหญ่  
หนังสือเวียน  
ผลการปฎิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก  
  รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562  
  รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562  
  รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563  
  รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563  
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก